Novela insolvenčního zákona, která upravuje podmínky osobních bankrotů s cílem umožnit oddlužení většímu okruhu předlužených osob a která se aktuálně nachází v 1. čtení poslanecké sněmovny, již pravděpodobně nebude z časových důvodů v tomto volebním období schválena. Informace zazněla ve čtvrtek 25. května z úst poslanců na sympoziu Změny v oddlužení fyzických osob, které uspořádala Česká asociace věřitelů v rámci Stálé konference českého práva. Přítomní odborníci se shodli, že získaný čas by měl být věnován především důkladné analýze a diskuzi dopadů této novely, při které byly prozatím opomenuty některé zásadní sociální i ekonomické důsledky pro soukromý i veřejný sektor.

„Sympozium ukázalo, že názory odborné veřejnosti na možné pozitivní i negativní dopady projednávané novely se do určité míry různí. Obecně však panovala shoda v tom, že přijímat v krátkém čase další úpravu insolvenčního zákona bez důkladné analýzy jejích dopadů a také vyhodnocení výsledků nedávné novelizace téhož zákona, není žádoucí,“ uvedl Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Kritika navrhované úpravy pravidel osobního bankrotu, jejímž záměrem je zpřístupnit oddlužení dalším zhruba 650 tisícům předlužených osob, zazněla zejména od zástupců věřitelů. Nesouhlasí především s odstraněním podmínky minimální výše dluhu, kterou dlužník musí v rámci oddlužení splatit. Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace, k tomu řekl, že tuto variantu oddlužení považuje za nepřijatelnou, a to zejména za situace, kdy by měla být dostupná všem osobám, jejichž dluh nepřesáhne hranici tisíci násobku životního minima, tedy asi 2 200 000 korun.

Problematická je pro věřitele také varianta, kdy by dlužník mohl oddlužení úspěšně ukončit již po 3 letech, pakliže se mu za tu dobu podaří věřitelům splatit alespoň 50 procent dluhu. Jak poznamenal 1. místopředseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), dle aktuálních údajů je 16 procent oddlužení ukončeno splacením 100 procent dluhu. Více než 50 procent dluhu pak dlužníci splatí asi v 42 procentech případů. Podotkl, že při zkrácení délky oddlužení z 5 let na 3 roky již prakticky nebude možné takové úrovně uspokojení věřitelů dosáhnout.

Kateřina Horáková z legislativně právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev zpochybnila závěr ministerstva spravedlnosti, že novela nebude mít nežádoucí sociální dopady. Z praxe potvrdila, že obyvatelé bytových domů, kteří se potýkají s pohledávkami za sousedy, jenž nehradí náklady na správu a údržbu domu či dodávky služeb, se mohou sami ocitnout v dluhové spirále, neboť musejí za neplatiče doplácet náklady dosahující i desetitisíců korun. Zároveň uvedla, že v případě dlužníků v bytových domech jde zpravidla o osoby s vícečetnými dluhy, u kterých lze zaznamenat snahy o zneužívání oddlužení a přenáší vlastních nákladů na další osoby.

Ředitel legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí Zdeněk Mandík řekl, že novela je problematická také pro obce. Předpoklad ministerstva spravedlnosti, že nebude mít žádné dopady na územní samosprávu, označil za přinejmenším nepřesný.

Podle Radka Laštovičky, prezidenta Asociace inkasních agentur, může novela vyvolat větší zájem věřitelů o mimosoudní vymáhání pohledávek, které pro ně bude výhodnější než standardní právní cesta. Na projednávané novele uvítal záměr o důslednější postihování majetku dlužníků a jejich intenzivnější kontrolu ze strany insolvenčních správců. Současně se ale obává snížení vymahatelnosti pohledávek a podobně jako další odborníci poukázal na riziko morálního hazardu, kdy by novela odstraněním minimální hranice splaceného dluhu mohla dlužníkům vyslat signál, že své závazky se nemusí platit.

Naopak ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka konstatoval, že předložená novela není automatickým odpuštěním dluhů, ale dlouhým a náročným procesem plným povinností, který má umožnit všem dlužníků, kteří mají vůli svou situaci řešit, uspořádat jejich majetkové poměry tak, aby svým věřitelům splatili své dluhy v maximální možné míře. Zároveň dodal, že vzhledem k pozdnímu termínu předložení tohoto návrhu neočekává, že by mohl být ještě v tomto volebním období přijat.

David Šmejkal z Poradny při finanční tísni souhlasil s tím, že novela může zvýšením dostupnosti osobního bankrotu přispět k vyřešení problematiky dluhových pastí. Uvedl, že podle údajů Poradny při finanční tísni aktuální podmínku splacení 30 % dluhu nedokáže splnit asi 10 procent jejích klientů. Odhaduje však, že u menších lokálních poraden bude tento podíl výrazně vyšší. Částečně souhlasil také s pozitivním důsledkem novely v podobě zapojení těchto osob zpátky do legálního ekonomického života. Připustil ale, že je tu určitá malá část dlužníků, pro které nová pravidla nebudou dostatečně motivační, neboť by jim při legální pracovní činnosti zbylo po stržení srážek pouze nezabavitelné minimum.

Tisková zpráva ČAV
25. 5. 2017

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT