Aktivní ochrana věřitelů

Mezi základní principy demokratického právního státu patří i odvěké pravidlo, že dluhy se mají platit, či alespoň řešit. Vědomé nedodržování závazků a neplacení za odebrané zboží či služby by mělo být považováno za neakceptovatelné. Zcela samozřejmá by naopak měla být jistota, že se každý občan, živnostník i firma, kteří se ocitnou v pozici věřitele, mohou spolehnout na právní systém, který jim zajistí účinnou ochranu a vymahatelnost jejich nároku. V České republice v posledních letech převažují snahy o ochranu dlužníků a předlužených osob, kvůli kterým dochází k opakovanému oslabování práv věřitelů. Naším hlavním úkolem je tyto tendence vyvažovat, upozorňovat na jejich negativní ekonomické i celospolečenské dopady a usilovat o posílení postavení věřitelů tak, aby uspořádání vztahů mezi nimi a dlužníky bylo spravedlivé.

Aktivní ochrana věřitelů

Mezi základní principy demokratického právního státu patří i odvěké pravidlo, že dluhy se mají platit, či alespoň řešit. Vědomé nedodržování závazků a neplacení za odebrané zboží či služby by mělo být považováno za neakceptovatelné. Zcela samozřejmá by naopak měla být jistota, že se každý občan, živnostník i firma, kteří se ocitnou v pozici věřitele, mohou spolehnout na právní systém, který jim zajistí účinnou ochranu a vymahatelnost jejich nároku. V České republice v posledních letech převažují snahy o ochranu dlužníků a předlužených osob, kvůli kterým dochází k opakovanému oslabování práv věřitelů. Naším hlavním úkolem je tyto tendence vyvažovat, upozorňovat na jejich negativní ekonomické i celospolečenské dopady a usilovat o posílení postavení věřitelů tak, aby uspořádání vztahů mezi nimi a dlužníky bylo spravedlivé.

Vykonatelnost práva

Věřitel má právo nejen věřit, že mu dlužník splatí dlužnou částku, ale také trvat na její řádné úhradě. Jedině aktivním a rychlým přístupem k vymáhání pohledávek může v mnoha případech čelit hrozbě druhotné platební neschopnosti, a neproměnit se tak sám záhy v dlužníka. Zásadní je přitom úloha justice, insolvenčních správců a exekutorských úřadů, jejichž činnost by měla být maximálně profesionální, rychlá a efektivní. Zasazujeme se proto za posílení právní ochrany legitimních nároků věřitelů a zefektivnění systému vymáhání. Našimi prioritami jsou elektronizace justice a exekučního řízení, zachování svobodné volby exekutora věřitelem a zamezení zbytečných nákladů, průtahů a excesů v exekučním i insolvenčním řízení.

Vykonatelnost práva

Věřitel má právo nejen věřit, že mu dlužník splatí dlužnou částku, ale také trvat na její řádné úhradě. Jedině aktivním a rychlým přístupem k vymáhání pohledávek může v mnoha případech čelit hrozbě druhotné platební neschopnosti, a neproměnit se tak sám záhy v dlužníka. Zásadní je přitom úloha justice, insolvenčních správců a exekutorských úřadů, jejichž činnost by měla být maximálně profesionální, rychlá a efektivní. Zasazujeme se proto za posílení právní ochrany legitimních nároků věřitelů a zefektivnění systému vymáhání. Našimi prioritami jsou elektronizace justice a exekučního řízení, zachování svobodné volby exekutora věřitelem a zamezení zbytečných nákladů, průtahů a excesů v exekučním i insolvenčním řízení.

Finanční gramotnost

Finanční a právní gramotnost českých občanů se postupem času zlepšují, stále však nejsou na dostatečné úrovni. Větší informovanost a odpovědnost v oblasti financí jsou přitom klíčovými faktory prevence vzniku nezdravého zadlužení a dluhových pastí. Dlouhodobě proto usilujeme o větší edukaci veřejnosti, a to zejména formou mediálních aktivit a od roku 2019 také provozem vlastního informačně-poradenského portálu Češi v právu. Na daném portálu i webu asociace zároveň provozujeme bezplatné online poradny, prostřednictvím kterých pomáháme věřitelům i dlužníkům s řešením jejich situace. V neposlední řadě podporujeme také odborné znalosti našich členů a dalších zájemců formou informačního servisu, seminářů a konferencí. Přispíváme tak k tomu, aby se věřitelé i dlužníci chovali poučeně, zodpovědně a férově a jejich vztahy díky tomu byly vzájemně prospěšné.

Finanční gramotnost

Finanční a právní gramotnost českých občanů se postupem času zlepšují, stále však nejsou na dostatečné úrovni. Větší informovanost a odpovědnost v oblasti financí jsou přitom klíčovými faktory prevence vzniku nezdravého zadlužení a dluhových pastí. Dlouhodobě proto usilujeme o větší edukaci veřejnosti, a to zejména formou mediálních aktivit a od roku 2019 také provozem vlastního informačně-poradenského portálu Češi v právu. Na daném portálu i webu asociace zároveň provozujeme bezplatné online poradny, prostřednictvím kterých pomáháme věřitelům i dlužníkům s řešením jejich situace. V neposlední řadě podporujeme také odborné znalosti našich členů a dalších zájemců formou informačního servisu, seminářů a konferencí. Přispíváme tak k tomu, aby se věřitelé i dlužníci chovali poučeně, zodpovědně a férově a jejich vztahy díky tomu byly vzájemně prospěšné.

Férové exekuce

Exekuční řízení je nedílnou součástí právního systému, v němž zajišťuje vymahatelnost nároku věřitele v situaci, kdy nedošlo k jeho dobrovolné úhradě. Je proto nutné, aby fungovalo maximálně efektivně, vždy však za důsledného dodržování zákonných i etických norem a bez neúměrného zatížení jeho účastníků. Prosazujeme proto legislativní změny, které povedou ke zlevnění exekučního řízení, například ve formě zrušení DPH z jeho nákladů. Podporujeme také zřízení tzv. P-konta, díky kterému bude dlužník schopen bez problémů disponovat s nezabavitelnou částí své mzdy. Za nepřijatelné naopak považujeme zásahy, které omezují právo věřitele vybrat si exekutora, jemuž svěří vymáhání své pohledávky, a které by významně snížily vymahatelnost práva.

Férové exekuce

Exekuční řízení je nedílnou součástí právního systému, v němž zajišťuje vymahatelnost nároku věřitele v situaci, kdy nedošlo k jeho dobrovolné úhradě. Je proto nutné, aby fungovalo maximálně efektivně, vždy však za důsledného dodržování zákonných i etických norem a bez neúměrného zatížení jeho účastníků. Prosazujeme proto legislativní změny, které povedou ke zlevnění exekučního řízení, například ve formě zrušení DPH z jeho nákladů. Podporujeme také zřízení tzv. P-konta, díky kterému bude dlužník schopen bez problémů disponovat s nezabavitelnou částí své mzdy. Za nepřijatelné naopak považujeme zásahy, které omezují právo věřitele vybrat si exekutora, jemuž svěří vymáhání své pohledávky, a které by významně snížily vymahatelnost práva.

Think tank

Naše asociace funguje jako think tank, k jehož ideám a hodnotám se mohou volně hlásit občané, podnikatelé i firmy mající zájem nejen o zkvalitnění vztahů mezi věřiteli a dlužníky, ale celkově i o kultivaci podnikatelského prostředí a o zvyšování právní a finanční gramotnosti. Svým zaměřením a komplexním přístupem zastupujeme zájmy všech férových věřitelů bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření a rovněž bez ohledu na jejich eventuální členství.

Socializace legislativy

Neznalost zákona neomlouvá. Právní řád proto musí veřejnosti poskytovat nejen potřebnou právní jistotu a ochranu, ale měl by být také jasný a srozumitelný. Z tohoto důvodu podporujeme snahy o zjednodušení a zpřehlednění české legislativy a na druhé straně upozorňujeme na negativní aspekty přijímání přebujelých zákonných úprav s nejasným výkladem, které pro svou nedomyšlenost musí být vzápětí znovu novelizovány. Naším cílem jsou takové zákony, které budou srozumitelné pro všechny a sloužící všem.

Ochrana před úřední šikanou

Hlavní úlohou veřejné správy je sloužit a pomáhat veřejnosti, nikoliv ji zbytečně zatěžovat, či dokonce úmyslně šikanovat. Jakékoliv záměrné poškozování práv občanů či firem ze strany úřadů považujeme za zcela nepřípustné, a zasazujeme se proto za ochranu veřejnosti před nadbytečnou byrokratickou zátěží i důsledky individuálních lidských selhání. Zároveň plně podporujeme elektronizaci státní správy včetně elektronizace justice a exekučního řízení, které mohou významně zrychlit, zjednodušit a zlevnit práci těchto institucí i komunikaci mezi nimi a veřejností.

Ochrana před úřední šikanou

Hlavní úlohou veřejné správy je sloužit a pomáhat veřejnosti, nikoliv ji zbytečně zatěžovat, či dokonce úmyslně šikanovat. Jakékoliv záměrné poškozování práv občanů či firem ze strany úřadů považujeme za zcela nepřípustné, a zasazujeme se proto za ochranu veřejnosti před nadbytečnou byrokratickou zátěží i důsledky individuálních lidských selhání. Zároveň plně podporujeme elektronizaci státní správy včetně elektronizace justice a exekučního řízení, které mohou významně zrychlit, zjednodušit a zlevnit práci těchto institucí i komunikaci mezi nimi a veřejností.