KDO
JSME

Česká asociace věřitelů je sdružením občanů, podnikatelů a firem, které se již od roku 2013 zasazuje za ochranu práv věřitelů v České republice. Naším hlavním cílem je spravedlivě vyvážit vztahy mezi věřiteli a dlužníky, přispět k zefektivnění a zjednodušení právního systému a zajistit lepší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva.

Svým zaměřením a komplexním přístupem zastupujeme zájmy všech férových věřitelů bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření. Protože věřitelem se může kdykoliv stát každý z nás.

 • Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel nezaplatil výplatu
 • Rodič, který od svého bývalého partnera nedostává výživné na dítě

 • Spotřebitel, který neobdržel zboží či službu, za které dopředu zaplatil

 • Člen rodiny, který v dobré víře půjčil peníze příbuznému a marně čeká na jejich vrácení

 • Pronajímatel bytu, kterému nájemník přestal platit nájem

 • Živnostník, který od zákazníka nedostal odměnu za odvedenou práci

 • Podnikatelé, firmy a instituce, které jsou postižené platební neschopností, nespolehlivostí či nepoctivostí svých obchodních partnerů

Díky spolupráci s našimi členy i partnerskými asociacemi, svazy a sdruženími rozumíme problémům, s nimiž se věřitelé potýkají ve své každodenní praxi, poskytujeme jim odbornou podporu a navrhujeme a podporujeme změny, které přispějí k jejich větší ochraně i vymahatelnosti jejich nároků. Na druhé straně reagujeme na snahy o nepřiměřené zásahy do jejich práv a upozorňujeme na možné negativní důsledky prosazovaných změn nejen pro věřitele, ale i celou naši ekonomiku a společnost.

ETICKÝ
KODEX

Členové České asociace věřitelů jsou povinni dodržovat její etický kodex, který je zavazuje k etickému a korektnímu chování ve vztazích mezi věřiteli a dlužníky. Toto chování musí členové důsledně uplatňovat jak při jednání mezi sebou, tak i ve své každodenní praxi ve vztazích se svými klienty, dodavateli a ostatními subjekty.


Etický kodex České asociace věřitelů je morálním závazkem každého jejího člena. V případě, že se člen asociace bude chovat v rozporu s etickým kodexem, má asociace právo tohoto člena vyloučit.

Podpisem Čestného prohlášení o splnění základních předpokladů ekonomické a finanční způsobilosti každý člen asociace prohlašuje, že:

 • nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,

 • nemá žádné neoprávněné závazky po lhůtě splatnosti,

 • není uveden v registru dlužníků, insolvenčním rejstříku nebo jiných databázích, které evidují právnické či fyzické osoby se závazky po lhůtě splatnosti,

 • jsou všechny jím uvedené informace pravdivé.

Každý člen asociace se dále zavazuje k tomu, že:

 • bude jednat v souladu s cíli a posláním České asociace věřitelů,

 • bude svým jednáním přispívat k dobrému jménu České asociace věřitelů,

 • bude přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí a vztahů mezi věřiteli a dlužníky,

 • si je plně vědom důsledků, jež plynou z nepravdivého čestného prohlášení.

ORGÁNY
ASOCIACE

Výbor

Výbor je výkonným a statutárním orgánem asociace. Rozhoduje o veškerých obchodních, administrativních, právních a dalších záležitostech, které souvisí s jejím řádným fungováním.

 • JUDr. Pavel Staněk
  advokát a prezident ČAV

 • Ing. Petra Šostá
  ekonomka a viceprezidentka ČAV

 • Ing. Milan Vojkůvka
  daňový poradce

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem asociace, která schvaluje hlavní zaměření její činnosti. Schází se jednou ročně.

ČLENOVÉ
A PARTNEŘI

JUDr. Pavel Staněk
Ing. Petra Šostá
Mgr. Jana Bartošková
Ing. Josef Petříček
Spofin s.r.o.
T&C Domov s.r.o.
Credit Management a.s.
Cagnone a.s.
Kortestona plus s.r.o.
Arrows advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Emil Janča
Help Financial s.r.o.
Intrum Justitia Czech s.r.o.
PROKONZULTA a.s.
Centrum andragogiky a.s.
Stubai s.r.o.
SAGTRA s.r.o.
Těrchovský kámen s.r.o.
PREVIA, s.r.o.
ANDERSEAL a.s.
EURO GROUP MORAVIA s.r.o.
FLUID ENGINEERING a.s.
DIMELIUS s.r.o.
JUSTRINON MANAGEMENT, s.r.o.
ELKUM CZ s.r.o.
ICC – Plus Import spol. s.r.o.
RC Development, s.r.o.
Ing. David Faltys
Sobíšková Zuzana, Mgr. – soudní exekutor
Alektum s.r.o.
PRIAG a.s.
FinToro, s.r.o.
CFIG SE
Rentario s.r.o.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání veřejnosti

Česká asociace věřitelů podporuje finanční a právní gramotnost české veřejnosti. Tento pilíř své činnosti naplňuje zejména formou provozování informačně-poradenského portálu Češi v právu a dalšími mediálními aktivitami. Odborné znalosti a dovednosti svých členů i dalších zájemců pak podporuje formou odborných seminářů či konferencí.

Vzdělávání zaměstnanců zapojených členů ČAV

 • Poskytovatel dotace: MPSV ČR

 • Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

 • Doba trvání: červenec 2019 až červen 2022

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010798

 • Stručný popis: Česká asociace věřitelů plánuje proškolit zaměstnance svých členských organizací a prohloubit tak jejich dovednosti a znalosti v oblastech, které využijí ke své pracovní činnosti. Za tímto účelem byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců jednotlivých členů.

 • Klíčové aktivity: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy

ČLENSTVÍ
V ASOCIACI

Chci se stát členem

Členem České asociace věřitelů se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky jejího etického kodexu a využije některý z poskytovaných členských balíčků.

1. Balíček

2 500 Kčročně
 • 10 podnětů na prověření účetní závěrky obchodního partnera ve sbírce listin OR
 • 5 dotazů v Centrální evidenci exekucí
 • 3 dotazy v insolvenčním rejstříku
 • pravidelný monitoring médií
 • pravidelný monitoring legislativy
 • účast na seminářích se slevou

2. Balíček

30 000 Kčročně
 • 20 podnětů na prověření účetní závěrky obchodního partnera ve sbírce listin OR
 • 15 dotazů v Centrální evidenci exekucí
 • 8 dotazů v insolvenčním rejstříku
 • pravidelný monitoring médií
 • pravidelný monitoring legislativy
 • účast na seminářích ZDARMA
 • hlasovací právo
 • 5 hodin právních konzultací
 • PR článek na portálu Češi v právu