KDO
JSME

Česká asociace věřitelů je sdružením občanů, podnikatelů a firem, které se již od roku 2013 zasazuje za ochranu práv věřitelů v České republice. Naším hlavním cílem je spravedlivě vyvážit vztahy mezi věřiteli a dlužníky, přispět k zefektivnění a zjednodušení právního systému a zajistit lepší dostupnost, rychlost a vymahatelnost práva.

Svým zaměřením a komplexním přístupem zastupujeme zájmy všech férových věřitelů bez ohledu na jejich velikost, právní formu, profesní či oborové zaměření. Protože věřitelem se může kdykoliv stát každý z nás.

 • Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel nezaplatil výplatu
 • Rodič, který od svého bývalého partnera nedostává výživné na dítě

 • Spotřebitel, který neobdržel zboží či službu, za které dopředu zaplatil

 • Člen rodiny, který v dobré víře půjčil peníze příbuznému a marně čeká na jejich vrácení

 • Pronajímatel bytu, kterému nájemník přestal platit nájem

 • Živnostník, který od zákazníka nedostal odměnu za odvedenou práci

 • Podnikatelé, firmy a instituce, které jsou postižené platební neschopností, nespolehlivostí či nepoctivostí svých obchodních partnerů

Díky spolupráci s našimi členy i partnerskými asociacemi, svazy a sdruženími rozumíme problémům, s nimiž se věřitelé potýkají ve své každodenní praxi, poskytujeme jim odbornou podporu a navrhujeme a podporujeme změny, které přispějí k jejich větší ochraně i vymahatelnosti jejich nároků. Na druhé straně reagujeme na snahy o nepřiměřené zásahy do jejich práv a upozorňujeme na možné negativní důsledky prosazovaných změn nejen pro věřitele, ale i celou naši ekonomiku a společnost.

Členství v České asociaci věřitelů nabízíme jednotlivcům, živnostníkům i společnostem, a to bezplatně. Podmínky jsou uvedeny ve Stanovách. Na činnost asociace mohou členové či finanční podporovatelé přispívat dobrovolně, v libovolné výši.

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA

Vedení asociace

Asociace je manažersky vedena a veřejně zastupována výkonným ředitelem spolku.

 • Mgr. Petra Kolářová
  výkonná ředitelka ČAV

Výbor

Výbor je výkonným a statutárním orgánem asociace. Rozhoduje o veškerých obchodních, administrativních, právních a dalších záležitostech, které souvisí s jejím řádným fungováním.

 • JUDr. Pavel Staněk, MBA
  advokát a prezident ČAV

 • Ing. Petra Hučíková
  ekonomka a viceprezidentka ČAV

 • Ing. Milan Vojkůvka
  daňový poradce

ČLENSTVÍ
V ASOCIACI

Chci se stát členem

Členem České asociace věřitelů se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky uvedené ve Stanovách a v etickém kodexu. Členství je bezplatné a dobrovolné.

Chci podat přihlášku

ETICKÝ
KODEX

Členové České asociace věřitelů jsou povinni dodržovat její etický kodex, který je zavazuje k etickému a korektnímu chování ve vztazích mezi věřiteli a dlužníky. Toto chování musí členové důsledně uplatňovat jak při jednání mezi sebou, tak i ve své každodenní praxi ve vztazích se svými klienty, dodavateli a ostatními subjekty.


Etický kodex České asociace věřitelů je morálním závazkem každého jejího člena. V případě, že se člen asociace bude chovat v rozporu s etickým kodexem, má asociace právo tohoto člena vyloučit.

Podpisem Čestného prohlášení o splnění základních předpokladů ekonomické a finanční způsobilosti každý člen asociace prohlašuje, že:

 • nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,

 • nemá žádné neoprávněné závazky po lhůtě splatnosti,

 • není uveden v registru dlužníků, insolvenčním rejstříku nebo jiných databázích, které evidují právnické či fyzické osoby se závazky po lhůtě splatnosti,

 • jsou všechny jím uvedené informace pravdivé.

Každý člen asociace se dále zavazuje k tomu, že:

 • bude jednat v souladu s cíli a posláním České asociace věřitelů,

 • bude svým jednáním přispívat k dobrému jménu České asociace věřitelů,

 • bude přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí a vztahů mezi věřiteli a dlužníky,

 • si je plně vědom důsledků, jež plynou z nepravdivého čestného prohlášení.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání zaměstnanců zapojených členů ČAV

 • Poskytovatel dotace: MPSV ČR

 • Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

 • Doba trvání: červenec 2019 až červen 2022

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010798

 • Stručný popis: Česká asociace věřitelů plánuje proškolit zaměstnance svých členských organizací a prohloubit tak jejich dovednosti a znalosti v oblastech, které využijí ke své pracovní činnosti. Za tímto účelem byla provedena identifikace vzdělávacích potřeb zaměstnanců jednotlivých členů.

 • Klíčové aktivity: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy

Vzdělávání veřejnosti

Česká asociace věřitelů podporuje finanční a právní gramotnost české veřejnosti. Tento pilíř své činnosti naplňuje zejména formou provozování informačně-poradenského portálu Češi v právu a dalšími mediálními aktivitami. Odborné znalosti a dovednosti svých členů i dalších zájemců pak podporuje formou odborných seminářů či konferencí.

PARTNEŘI
ASOCIACE

Partneři asociace

Asociace inkasních agentur

epravo.cz

Sdružení dopravních
podniků ČR

Advokátní kancelář
ARROWS