Česká asociace věřitelů považuje velkou část pozměňovacích návrhů k tzv. oddlužovací novele, které dnes doporučil ústavně právní výbor poslanecké sněmovny, za krok správným směrem. Zejména vítá odstranění tzv. nulové sedmileté varianty, při které by dlužník nemusel věřitelům v průběhu oddlužení uhradit žádnou minimální část dluhu. Za vhodnější považuje doporučenou pětiletou variantu, do které by nově dlužníci mohli vstoupit, aniž by museli prokazovat svou schopnost splatit alespoň 30 procent dluhu. Pakliže by na takovou částku nedosáhli, bylo by na rozhodnutí soudu, zda dlužníka úspěšně oddluží a osvobodí od zbývajících dluhů. Za nežádoucí naopak asociace považuje zachování tříleté varianty, při které by dlužník musel splatit pouze 50 procent dluhu.

„Téměř polovina dlužníků je v současnosti schopna splatit věřitelům během 5 let více než polovinu dluhu. Nevidíme proto žádný oprávněný důvod, proč oddlužení ukončovat již po 3 letech a krátit tak věřitele na značné části jeho pohledávky, kterou by mohl dlužník v následujících 2 letech bez problémů zaplatit,“ komentuje tříletou variantu oddlužení Pavel Staněk, advokát a prezident České asociace věřitelů. Za nesprávné asociace považuje také zrušení povinnosti dlužníka předložit společně s návrhem na oddlužení seznam svých závazků.

Vedle odstranění sedmileté varianty oddlužení asociace oceňuje zejména doporučené prodloužení lhůty pro přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení z aktuálních 30 dnů na 2 měsíce. „Zejména drobným věřitelů se mnohdy stává, že promeškají lhůtu pro přihlášení své pohledávky, neboť se o podání dlužníkova návrhu na oddlužení dozvědí až s delším časovým odstupem. V takovém případě potom ztrácejí nárok na jakékoli uspokojení své pohledávky. Podporujeme proto prodloužení této lhůty, popřípadě i zakotvení možnosti prominutí promeškání lhůty pro přihlášení pohledávek tak, jako je tomu například v německé či rakouské právní úpravě,“ říká Pavel Staněk.

Za smysluplné asociace považuje také návrh, podle kterého by úroky, sankce a další příslušenství pohledávky přesahující 100 procent její výše bylo uspokojováno až po úplném uhrazení ostatních pohledávek a současně by se k němu nepřihlíželo při posuzování toho, zda dlužník splnil podmínky oddlužení. „Taková úprava může výrazně zvýšit šanci dlužníků na úspěšné ukončení oddlužení a zároveň povede i ke spravedlivějšímu rozdělování splacené částky mezi jednotlivé věřitele,“ dodává Staněk.

Tisková zpráva ČAV
26. 9. 2018

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT