Česká asociace věřitelů důrazně nesouhlasí s přijetím novely exekučního řádu navrhované skupinou poslanců v čele s Markem Černochem (Úsvit), která má nahradit dosavadní celorepublikovou působnost exekutorských úřadů principem krajské teritoriality. Navrhovaná změna zásadně poškodí věřitele v České republice, neboť jim odebere právo svobodné volby exekutora, způsobí významné snížení vymahatelnosti pohledávek a zároveň zvýšení souvisejících administrativních nákladů.

Princip teritoriality významně ohrožuje vymahatelnost pohledávek v České republice, která dnes dosahuje asi 40 %. V případě jeho zavedení lze podle České asociace věřitelů očekávat výrazný propad vymahatelnosti blížící se stavu před rokem 2001, kdy byla vymahatelná pouhá 3 % pohledávek. „Stabilní nápad exekucí na jednotlivé exekutorské úřady bez ohledu na jejich úspěšnost a kvalitu služeb může vést ke snížení zainteresovanosti exekutorů na výsledku a tím k jejich pasivitě,“ zdůvodňuje pokles vymahatelnosti JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů. „Jednotlivé exekutorské úřady rozhodně nedosahují stejné úrovně úspěšnosti a neposkytují služby stejné kvality. Některé úřady již nyní například nejsou zařízené na provádění exekucí většího rozsahu, zejména těch mobiliárních. Věřitelům proto nelze upřít právo svobodné volby exekutora a vnucovat jim spolupráci s teritoriálně přidělenými úřady, přestože s jejich výkonem nejsou spokojeni,“ doplňuje Staněk. Ani v současnosti kvalitně vybavené úřady nebudou při průměrném zpracování 4 500 exekučních návrhů ročně schopny udržet tým a zázemí pro budoucí rozsáhlejší exekuce.
Za zcela nepřijatelnou považuje Česká asociace věřitelů také skutečnost, že by přidělováním exekucí podle sídla zadlužené společnosti nebo adresy trvalého pobytu dlužníka volba exekutora de facto připadla povinnému. „Ten by následně mohl opakovanými změnami záměrně prodlužovat výkon exekuce nebo přesunout adresu svého trvalého pobytu do místa s nízkou úspěšností vymáhání,“ upozorňuje Staněk na riziko vzniku tzv. exekučních rájů.
Podle České asociace věřitelů by zavedení principu teritoriality rozhodně nepřispělo ani k zamýš­lenému snížení nákladů exekuce. „Výpočet odměny exekutora je dnes jasně stanoven Exekutorským tarifem. Nelze očekávat ani domnělé snížení cestovních výdajů, protože výše jejich náhrad je již nyní limitována maximální částkou 1 500 korun. Kromě toho se dlužník velmi často nenachází v místě svého trvalého pobytu nebo sídla firmy a své bydliště může v průběhu exekučního řízení libovolně měnit,“ upozorňuje Staněk. Věřitelům naopak povinnost komunikovat s více než 150 exekutorskými úřady současně přinese další administrativní zátěž, která se odrazí v jejich nákladech. „Velcí věřitelé v současnosti komunikují pouze s několika vybranými úřady, které jim kromě vysoké efektivity vymáhání zajišťují i další služby, například online přístup do informačního systému úřadu nebo individuální reporting. V případě přijetí principu teritoriality o tyto nadstandardní služby přijdou. Navíc budou muset komunikovat i se všemi 156 úřady zároveň, což výrazně zvýší jejich interní náklady,“ varuje prezident České asociace věřitelů. K uvedeným administrativním nákladům je pak samozřejmě nutné připočítat ještě ztrátu plynoucí z nevymožených pohledávek samotných, která částku navýší o další miliardy korun.

Tisková zpráva ČAV
12. 5. 2014

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT