Zavedení teritoriality není adekvátním řešením problémů v oblasti exekucí

Změny exekučního řádu v podobě zavedení místní příslušnosti a slučování exekucí na jednoho dlužníka k jednomu exekutorovi, které dnes v prvním čtení schválila poslanecká sněmovna, nejsou podle České asociace věřitelů adekvátními řešeními současných problémů v oblasti exekucí. Pro dlužníky nebudou znamenat žádná zásadní zlepšení, naopak mohou velmi významně poškodit věřitele. Zákonodárci by podle asociace měli hledat jiné způsoby pomoci předluženým lidem v exekuci, například v podobě zrušení výběru daně z přidané hodnoty z nákladů exekuce či možnosti jednodušších odpisů pro věřitele.

V případě zavedení tzv. exekutorské teritoriality by si věřitelé již nemohli vybrat exekutora, kterému svěří vymáhání své pohledávky. Ten by jim byl přidělen soudem podle trvalého bydliště dlužníka a centrálního pořadníku. „Takové řešení považujeme za krajně nepřijatelné. Každý věřitel by měl mít právo svobodně nakládat se svým majetkem a vybrat si exekutora dle svého vlastního uvážení. Z praxe víme, že mezi kvalitou a efektivitou práce jednolitých úřadů existují výrazné rozdíly. Prosazení této změny by znamenalo, že by věřitel nově musel spolupracovat i s takovým exekutorem, s jehož činností oprávněně není spokojen a který ho svým přístupem poškozuje,“ říká Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Změna by podle asociace nepřinesla žádná pozitiva ani pro dlužníky. „Zastánci této úpravy mluví o snižování nákladů pro dlužníka či potřebě přiblížit ho exekutorskému úřadu. Náklady exekuce jsou ovšem již několik let zastropované. Argument zkrácení vzdálenosti mezi dlužníkem a exekutorem je rovněž lichý, neboť většina dlužníků exekutorské úřady osobně nenavštěvuje a především se vůbec nezdržuje na adrese svého trvalého bydliště, podle kterého by byly případy exekutorům přidělovány,“ konstatuje Pavel Staněk.

Podobné problémy podle asociace přináší také návrh na slučování exekucí na jednoho dlužníka k jednomu exekutorovi. „Pokud mají zákonodárci skutečně zájem na zlevnění exekucí, měli by se v první řadě zamyslet nad zrušením daně z přidané hodnoty z nákladů exekučního vymáhání, která je zcela zbytečně navyšuje o více než pětinu. Ke snížení počtu běžících i nově zahajovaných exekucí by pak daleko lépe přispělo zjednodušení odpisů pohledávek věřitelů,“ dodává prezident České asociace věřitelů. Zároveň upozorňuje na to, že základním účelem exekucí vždy bylo a i nadále je vymožení práva věřitele. Pomoc lidem v dluhové pasti již v červnu nabídla novela insolvenčního zákona.