Česká asociace věřitelů připravila stanovisko k návrhu změny exekutorského tarifu. Shrnuje připomínky jak věřitelů, kteří jsou účastníky exekučních řízení, tak těch, kteří svou pohledávku zatím nevymáhají. Dopady na věřitele nebyly v rámci přípravy vyhlášky zohledněny, protože se u návrhu neprovedlo hodnocení dopadů regulace RIA.

Uvádíme 3 nejdůležitější argumenty věřitelů.

1. Zálohy na náklady exekuce hrazené oprávněnými by se měly snížit nebo zrušit.

Návrh novelizace vyhlášky zcela opomíjí nutnost změny záloh na náklady exekuce. Je nedůvodné, aby exekuce nebyla vedena po uplynutí 6 let, pokud oprávněný neuhradí pokračovací zálohu. Principiálně nelze souhlasit s tím, aby se náklady řízení přesouvaly na oprávněného, jemuž zákon přiznává nárok na úhradu pohledávky. 500 Kč je navíc částka pro mnoho věřitelů limitující. Postrádají plnění, která jim povinní nevrátili, další náklady museli vynaložit na právní zastoupení a není myslitelné, aby byli nuceni hradit pokračovací zálohu v průběhu exekučního řízení. Zvláště za situace, kdy má průměrný povinný jako fyzická osoba 6,15 exekuce a na oprávněného přijde řada např. se splátkami z příjmu až po více než 4 až 5 letech. K razantnímu zhoršení této situace došlo dalším navýšením nezabavitelné částky.

Navrhujeme snížení zálohy z 500 Kč alespoň na 300 Kč. Nižší částka postačí exekutorům na dodatečné náklady a současně dostatečně motivuje oprávněné ke zvážení, zda má smysl pokračovat ve vymáhání exekuce, nebo by bylo lépe ji zastavit. Snížená záloha konvenuje menším věřitelům, kteří se kvůli neuhrazené pohledávce sami ocitají v ekonomicky tíživé situaci.

2. Návrh zavést DPH u zálohy na další vedení exekuce je protiústavní.

Navrhovaná úprava chce zavést daň z přidané hodnoty u záloh na další vedení exekuce. Toto navýšení záloh je protiústavní. Není dovoleno zákonem a podzákonný předpis ho jako povinnost stanovit nemůže. Nadto by se jednalo o další přímý náklad pro oprávněné. Pro věřitele, kteří jsou plátci DPH, by uplatněný nárok na odpočet zjevně převýšil administrativní zátěž spojenou s přiznáním k dani z přidané hodnoty a kontrolním hlášením. Pro oprávněné, kteří nejsou plátci DPH, by navýšení záloh znamenalo zvýšení jejich nákladů.

3. Řízení k vymožení nižší pohledávky má být stejně kvalitní jako při vyšší jistině.

S ohledem na nutnou motivaci exekutorských úřadů k efektivnímu provedení exekuce je smysluplné zachovat odměnu odvislou od výše vymoženého plnění. Stát by měl věřitelům zajistit právo, aby menší pohledávka (resp. exekuce s nižší jistinou) byla vymožena stejně kvalitně jako jiná výše pohledávky nad arbitrárně určenou hranicí. Dle zkušenosti drobných i významnějších oprávněných lze konstatovat, že nižší pohledávka automaticky neznamená snadnější průběh vymožení. Zejména pro věřitele z řad fyzických osob je přitom reálná možnost dobrat se uspokojení menších částek klíčová.

Kompletní znění připomínek České asociace věřitelů i dalších subjektů k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů, je ke stažení v PDF souboru dole na této webové stránce.

Podrobnosti najdete v eKLEP.

24. 1. 2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT