Co je z pohledu České asociace věřitelů nyní ten největší problém v oblasti vymáhání pohledávek?

Stále je to bohužel totéž, nízká právní a finanční gramotnost. Lidé se zadlužují kvůli nedůležitým výdajům, zbytným věcem a službám, a když nemohou splácet, přestanou s věřitelem komunikovat. S rostoucí inflací a energetickou krizí přibývá problémů s úhradou závazků nejen mezi spotřebiteli, ale i mezi podnikateli nebo společnostmi. Na vině je mimo jiné druhotná platební neschopnost.

V této situaci stát přirozeně hledá způsoby, jak pomoci lidem, kteří se dostali do finanční nouze. Nabízí jim dluhové amnestie, měkčí podmínky v exekucích a mírnější průběh osobních bankrotů. Pro dlužníky je to jistě dobře. Já osobně vítám, že senioři nebo samoživitelky mají pomoc na dosah. Potřebným musíme samozřejmě pomáhat. Je ale k zamyšlení, zda tyto výhody mohou čerpat všichni – třeba i lidé v produktivním věku, kteří by mohli bez omezení pracovat a své dluhy dříve či později umořit.

Věřitelé podle svého uvážení samozřejmě mohou poskytovat úlevy od splácení. Může je s rozumem poskytovat i stát, ale měl by tak činit střídmě a vždy na základě analýzy dat a celoekonomických dopadů těchto opatření. A měl by tím poskytovat podporu výhradně lidem, kteří se bez pomoci neobejdou a kteří si ji zaslouží, protože jednají poctivě.

Jak chcete tyto problémy řešit?

Nic nemůžeme nahlížet jen z jedné strany. Vedle dlužníka je tu vždy i věřitel. Jsou to rodiče, kteří vymáhají výživné pro své dítě po bývalém partnerovi, řemeslníci, kteří nedostali zaplaceno za svoji práci, živnostníci, kteří s důvěrou dodali objednané zboží a nikdo jim ho už nezaplatil. Obavy a problémy těchto lidí narůstají vlivem útlumu ekonomiky a jsou hmatatelnější, protože věřitelů se málokdy a málokdo zastane. Možná spíš vůbec. Jsou bráni jako ti, kteří své pohledávky nebo úroky mohou oželet a nic se jim nestane, nic jim nebude chybět. Dopouštíme se však omylu, který má vliv na funkčnost celého hospodářství, na důvěru v obchodních vztazích či na zájem investorů.

Nevidím zde krátkodobá řešení. Máme před sebou především dva úkoly, které vyžadují značné úsilí a čas. Zaprvé je třeba intenzivně pracovat na zvyšování právní a finanční gramotnosti širokého spektra obyvatel, a to už od nejútlejšího věku. A zadruhé musíme opustit zavádějící předpoklad, že věřitelé všechny tyto zásahy bez ztráty přežijí a že rychlejší a méně komplikovaný návrat dlužníků zpět do života bez finančních závazků je výhodný pro všechny. Bohužel nepřispěje ani k zachování kvality platební morálky, ani k sociálnímu smíru.

K čemu podle vás povedou další „prodlužnické“ změny v exekucích – typu oddlužovací akce Milostivé léto, zastavování bagatelních exekucí?

Byť na jedné straně mohou v jednotkách případů pomoci dlužníkům, na straně druhé se negativně podepisují na věřitelích. Opět hovořím o platební morálce či o celospolečensky vysoké míře tolerance k neplnění závazků. Ze všeho nejdůležitější je ale míra uspokojení pohledávky. A pokud se tato kontinuálně snižuje a z cca 50 až 60 % se má podle predikcí vrátit k 5 až 10 %, není to prostě pro ekonomiku, ale ani pro společnost zdravé.

Novela insolvenčního zákona počítá také se snížením doby oddlužení v insolvenci – jak to hodnotíte?

Ačkoliv chápu, proč jsou tyto změny žádoucí, musím i zde vnímat věřitelský aspekt. Novela evropské směrnice, která nám ukládá změkčit oddlužení pro podnikatele, zároveň cílí na efektivnější proces vymáhání a kvalitnější ochranu věřitele. Na to se v českém prostředí pozapomnělo. Věřím tedy, že návrh novely insolvenčního zákona ještě v tomto ohledu dozná změn a že nebude vůči věřitelům neférový.

Prognózy ohledně ekonomické situace na příští rok nejsou úplně optimistické, počítá se s vyšší mírou inflace, někteří ekonomové mluví o recesi – jak se to promítne do situace věřitelů?

Troufám si říct, že dramaticky. Zatím se hledala řešení, jak rychle pomoci domácnostem s jejich nečekaně vyšší finanční zátěží. Ovšem do budoucna musíme hledat nástroje, jak pomoci i subjektům, které jsou pro chod ekonomiky klíčové – zaměstnavatelům, důležitým odvětvím, živnostníkům a všem, jimž může ještě větší propad vymahatelnosti zlomit vaz.

Rozhovor si můžete přečíst v posledním loňském vydání Komorních listů.

3. 1. 2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT