Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů:

Z pohledu věřitelů velmi oceňujeme, že zákonodárci nepodpořili žádný z návrhů na zavedení tzv. exekutorské teritoriality a zároveň z původního návrhu vypustili přidělování exekucí podle principu tzv. sněhuláka. Jsme dlouhodobě přesvědčeni o tom, že by žádné z těchto řešení nepřineslo žádoucí výsledky. Dlužníkům by tyto změny nijak citelně nepomohly, naopak by významně zasáhly do práv věřitelů a způsobily výrazný pokles vymahatelnosti pohledávek, který by se ve výsledku odrazil ve zdražení řady služeb pro poctivě platící zákazníky.

Pozitivně vnímáme také podporu zavedení chráněného účtu. Návrh by si zasloužil ještě určité technické úpravy, nicméně celkově jde jednoznačně o přínosné řešení, díky kterému budou moct dlužníci v budoucnu bez problémů nakládat se svým nezabavitelným příjmem.

Hrozbu pro věřitele stále představuje povinné zastavování exekucí po 3 letech, kdy by věřitel po uplynutí tohoto období musel pro pokračování exekuce zaplatit zálohu. Takové období je nepřiměřeně krátké, z praxe víme, že řada exekucí začne být splácena i po 5 a více letech. Prodlužující se délka řízení je navíc mnohdy způsobena průtahy ze strany dlužníka, který tak exekuci může oddalovat až do uplynutí stanovené lhůty a tím zcela zmařit. Navrhovaná záloha je pak neúměrně vysoká a vedla by k tomu, že by řada věřitelů na vymáhání zcela rezignovala.

Za relativně přijatelný kompromis považujeme návrh poslance Nachera na zastavení exekucí starších 3 let pro dluhy do 1 500 Kč. Dané řešení může pomoct mnoha dlužníkům, u nichž v průběhu let došlo k neúměrnému navýšení původně drobných dluhů. Jedná se sice o značný zásah do práv věřitelů, nicméně navrhovanou kompenzaci ve výši 30 procent jistiny lze považovat za akceptovatelnou.

Výbor se nakonec nezabýval úpravou mobiliárních exekucí, která bude projednána rovnou v druhém čtení sněmovny. Tyto změny vnímáme z pohledu věřitelů jako velmi rizikové, neboť mohou výrazně prodloužit délku exekučního řízení a snížit uspokojení věřitelů.

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT