Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů:

Exekuční novela v podobě, kterou dnes schválil Senát, je zcela nepřijatelným zásahem do práv věřitelů. Za obrovský faul považujeme zejména její zpětnou účinnost v oblasti automatického zastavování exekucí a hrazení povinných záloh na jejich náklady. Věřitelé by v případě schválení úpravy byli již za rok vystaveni obrovským výdajům na prodlužování běžících řízení, u nichž mezitím uplyne šestiletá lhůta. S těmito dodatečnými náklady nemohli počítat, navíc by je museli hradit i v případech, kdy dlužník jejich exekuci nehradí ne kvůli své faktické nemajetnosti, ale protože zatím splácí dřívější exekuce v pořadí. Změna by tak v praxi vedla k nespravedlivému zvýhodnění osob, které se více zadlužily a mají více exekucí, jejichž splacení by se nově s posvěcením státu vyhnuly.
Velmi negativně vnímáme i to, že v návrhu zůstalo výrazné omezení mobiliárních exekucí, které jsou dnes s ohledem na neustálé zvyšování nezabavitelných částek, omezení dražeb nemovitostí a další nedávné úpravy často jedinou šancí, jak se věřitel může dostat ke svým penězům. Pozitivní je snad pouze to, že z daného opatření byly nakonec vyjmuty alespoň právnické osoby.

    Tisková informace ČAV
    10. 6. 2021

    MEDIÁLNÍ
    KONZULTANT