Musíte mít občanku stále u sebe? Totožnost lze prokázat i jinak

V zákoně stojí, že každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, je povinen mít občanský průkaz. Co to ale vlastně znamená? Musíte ho mít pořád u sebe, nebo se můžete prokázat i jiným způsobem? A kdo po vás může předložení občanky vyžadovat? To pro vás zjišťovala právnička Petra Andresová.

V zákoně stojí, že každý občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, je povinen mít občanský průkaz. Co to ale vlastně znamená? Musíte ho mít pořád u sebe, nebo se můžete prokázat i jiným způsobem? A kdo po vás může předložení občanky vyžadovat? To pro vás zjišťovala právnička Petra Andresová.

Zákon o občanských průkazech

Problematika občanských průkazů je upravena především v zákoně o občanských průkazech. Povinnost mít občanku se nevztahuje na osoby, které jsou omezeny ve svéprávnosti. V současné době již neplatí, že ten, kdo ji nemá u sebe, se vystavuje riziku sankce.  Hlavní je mít něco, čím se můžete prokázat.

Prokázání totožnosti

Způsob prokázání totožnosti není centrálně upravený v jednom právním předpise, ale nachází se v různých zákonech. Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, rodného čísla a bydliště osoby. Nemusí se tak nutně dít jen předložením občanky. Můžete ji nahradit například i pasem, řidičským průkazem, kartičkou pojištěnce, zbrojním průkazem, průkazkou do knihovny a podobně.  Zdali je doklad k tomuto účelu vhodný, závisí vždy na konkrétní situaci a uvážení příslušného oprávněného pracovníka.

Kdo může požadovat prokázání totožnosti?

Policie
Největší pravomoci mají bezpochyby policisté. Ti vás mohou vyzvat k prokázání totožnosti:

 • přistihnou-li vás při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku,
 • je-li od vás požadováno vysvětlení,
 • odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby,
 • máte být předvedeni na žádost příslušného orgánu podle zvláštních předpisů,
 • jste oznamovatelem trestného činu či přestupku,
 • na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem,
 • bezdůvodně se zdržujete v bezprostřední blízkosti chráněných objektů,
 • vstupujete-li do policií chráněného místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo odsud vycházíte,
 • máte-li na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že ji použijete k násilnému jednání,
 • zdržujete-li se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události,
 • zdržujete-li se v prostoru, o kterém se lze důvodně domnívat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky,
 • je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti.

Pokud byste odmítli v těchto případech občanský průkaz předložit, může vás policie předvést na služebnu za účelem zjištění totožnosti. V krajních situacích vám zde mohou být sejmuty daktyloskopické otisky, pořízeny obrazové záznamy, měřeno tělo a zjišťovány zvláštní tělesná znamení. Policista je oprávněn váš případný odpor překonat.

Současně ovšem platí, že strážci zákona jsou povinni poskytnout součinnost. Jinými slovy, když nemáte žádný doklad, nebudou vám automaticky snímány otisky, ale pravděpodobně se vaši totožnost nejprve pokusí ověřit v databázi.

Revizoři a průvodčí
Každý cestující je povinen prokázat se platnou jízdenkou, případně si ji s přirážkou koupit nebo se prokázat osobními údaji pro vymáhání dlužného jízdného. Pokud se „černý pasažér“ odmítne legitimovat, revizor či průvodčí mohou zavolat policii. Ta jej v krajním případě předvede pro zjištění totožnosti na služebnu. Stejné oprávnění mají další subjekty jako příslušníci lesní stráže, rybářské stráže, myslivci, celníci nebo justiční stráž.

Zdravotnictví
Povinnost prokázat totožnost výslovně občanským průkazem je stanovena v zákoně o zdravotních službách. To platí pro pacienta, případně pro zákonného zástupce nebo osobu blízkou. Občankou se musí prokázat i ten, kdo uplatňuje právo na informace o pacientově zdravotním stavu.

Pošty, banky, úřady…
I jiné subjekty mohou požadovat pro zpřístupnění služeb předložení občanského průkazu. Jedná se například o poštu či banku. Občanka může být v těchto případech nahrazena cestovním pasem či cestovním průkazem (náhradní cestovní doklad vydaný při ztrátě či odcizení pasu v zahraničí).

Občanský průkaz jako zástava

Je výslovně zakázáno nabízet nebo přijímat občanský průkaz jako zástavu. Není ani dovoleno jej odebírat při vstupu na pozemek nebo do nějakého objektu či nabízet občanku jako protihodnotu. Všichni účastnici takových transakcí by se vystavovali riziku pokuty až 10 tisíc korun ve správním řízení. V zákoně je rovněž zakotven zákaz kopírování občanského průkazu bez souhlasu občana.


Autor: Petra Andresová
Foto:  Profimedia.cz