Česká asociace věřitelů vítá návrh změny občanského soudního řádu předložený skupinou poslanců v čele s Jeronýmem Tejcem, který vymezuje výčet exekučně nepostižitelných movitých věcí. Humanizace exekucí, která zohlední základní lidské potřeby dlužníků, je i jedním z dlouhodobých cílů ČAV. Nové znění zákona ovšem musí být koncipováno tak, aby nemělo negativní dopad na uspokojení práv věřitelů. Česká asociace věřitelů pro tyto účely již připravila vlastní návrh.

„Zpřesnění a rozšíření okruhu věcí vyloučených z výkonu rozhodnutí tak, aby lépe odrážela základní potřeby dlužníků a standardy novodobé domácnosti, koresponduje s jedním z našich dlouhodobých, ve stanovách ukotvených cílů, kterým je humanizace exekucí. Záleží nám na tom, aby uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky bylo etické a spravedlivé. Pro tyto účely jsme také připravili vlastní návrh inspirovaný slovenskou úpravou,“ říká JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

K nezabavitelným movitým věcem by podle České asociace věřitelů měla patřit postel, pračka, lednička, sporák, kuchyňská linka včetně pevně zabudovaných spotřebičů, garnýže a pověšené záclony nebo jídelní stůl a židle podle počtu osob v domácnosti. Uvedené věci by ovšem měly být blíže specifikovány, zohledněna by měla být zejména jejich hodnota. „Určitě je rozdíl v tom, jestli někdo obědvá u stolu, jehož hodnota je zanedbatelná, nebo na kusu starožitného nábytku v hodnotě desítek tisíc korun. Zákaz zabavení takového předmětu by mělo negativní dopad na uspokojení práv věřitele a zároveň i rychlé a přijatelné vyřešení situace dlužníka,“ upozorňuje Staněk.

Kromě toho navrhuje Česká asociace věřitelů i další úpravy, které přispějí k odstranění dosavadních problémů při výkonu exekuce. Jednou z nich je i povinnost vyplácení zadržených peněžních prostředků dlužníkem přímo na účet soudního exekutora, nikoli věřitele. „Zamezí se tak situacím, kdy je v mezidobí mezi připsáním peněz na účet oprávněného a sdělením této skutečnosti exekutorovi dluh vymáhán duplicitně,“ vysvětluje Staněk. Dále by mělo být upřesněno také pořadí věcí, v jakém bude zabavován majetek podnikatele, a to tak, aby bylo jeho podnikání výkonem rozhodnutí co nejméně dotčeno.

„Z našeho pohledu se jedná o jednoznačně smysluplnou změnu, která prospěje dlužníkům i věřitelům. Uvítáme proto příležitost aktivně se na podobě nového zákona podílet. Věříme, že jeho konečné znění bude co nejvíce korespondovat s naším vlastním návrhem,“ uzavírá prezident České asociace věřitelů.

Tisková zpráva ČAV
11. 4. 2014

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT