1.     Pokud by se zkrátilo oddlužení z 5 let na 3 roky a zmírnily by se podmínky osobních bankrotů, návratnost pohledávek prudce klesne. Podle propočtů na 5 až 10 %. Tento propad se citelně promítne do situace všech věřitelů, včetně těch nedobrovolných, jako jsou SVJ nebo bytová družstva.

2.     Nižší návratnost pohledávek se dotkne nejen soukromoprávních, ale i veřejnoprávních věřitelů. Více než polovina pohledávek v oddluženích totiž patří státu, krajům, městům a obcím.

3.     V Programovém prohlášení vlády České republiky je uvedeno, že se zkrátí doba insolvenčního řízení a současně dojde k nastavení systému tak, aby dlužník byl motivován pracovat a splácet dluh. Novela však pouze zkracuje oddlužení, nepřináší žádné motivační prvky. Je třeba mimo jiné zásadně posílit finanční a právní gramotnost lidí tak, aby se zbytečně nezadlužovali.

4.     Změny v oddlužení jsou připravovány bez podrobné analýzy dopadů předchozích úprav, bez ohledu na statistická data o insolvencích a bez přihlédnutí k názorům odborníků nejen z akademické obce. S podobou novely nesouhlasí insolvenční soudci, insolvenční správci, advokáti ani odborná skupina při Ministerstvu spravedlnosti, která se insolvencemi zabývá.

5.     Dojde-li ke zkrácení doby oddlužení bez toho, aby byly upraveny další podmínky – zejména výše zaplacených pohledávek nezajištěných věřitelů –, lze očekávat, že Česká republika bude v téže situaci jako Slovensko, kde končí 97 % oddlužení bez jakékoliv úhrady věřitelům.

6.     Tříleté oddlužení je nyní přístupné jen seniorům a invalidním důchodcům, což považuje naše nezávislá názorová platforma za správné a opodstatněné. Diskutujme o tom, které další skupiny potřebných by měly mít tuto výhodu. Chceme-li však zkrátit dobu oddlužení pro všechny, nesmí to mít dopad na zkrácení práv a oprávněných zájmů věřitelů ještě víc než dosud.

7.     Evropská směrnice, kterou jsme povinni implementovat, ukládá zavedení kratších osobních bankrotů výhradně pro podnikající fyzické osoby. Pomozme těmto dlužníkům tak, jak předpis stanovuje. Další rozšiřování obsahu směrnice, k němuž čeští tvůrci novely přistoupili, lze označit za typický nežádoucí gold-plating.

8.     Věřitelům budou kvůli neuhrazeným pohledávkám v návaznosti na nespravedlivé osobní bankroty vznikat značné ztráty, jež promítnou do vyšší ceny svých služeb a zboží. Zdražení se dotkne všech lidí, kteří řádně platí své závazky.

9.     90 % lidí nepodporuje zkrácení oddlužení z 5 let na 3 roky. 79 % Čechů nechce mírnější podmínky oddlužení, vyplývá z údajů STEM/MARK (2021).

10.  Česká republika musí konečně vybalancovat práva věřitelů a dlužníků. I když plně chápeme, proč jsou změny v oddluženích nutné, přijímat by se měly na základě dlouhodobé strategie v oblasti dluhů a v souladu se stabilní koncepcí pomoci lidem v nouzi. Nikoliv nahodile a na základě poptávky zájmových skupin.

Tisková zpráva ČAV
16.01.2023

MEDIÁLNÍ
KONZULTANT