Online poradna pro věřitele

Prostřednictvím tohoto formuláře se na nás můžete obracet s vašimi dotazy.

Časté dotazy

Pronajímám byt jedné paní a bohužel mám problém s její platební morálkou. Většinou zaplatí, až když ji upozorním, že mi opět dluží za další měsíc, a ještě ne všechno. Pohrozil jsem jí výpovědí, ale vysmála se mi s tím, že potom prý už nesplatí vůbec nic. Co s tím?

Pokud je váš vztah s nájemnicí takto dlouhodobě narušen, doporučujeme určitě přikročit k výpovědi. Pokud máte ve smlouvě sjednanou kauci, můžete ji použít na pokrytí dlužného nájemného. Pokud kauci sjednanou nemáte, budete bohužel muset dluh pravděpodobně řešit prostřednictvím soudu.

Jaká je u dluhu promlčecí lhůta?

Běžná promlčecí doba v civilních sporech je tři roky. Právní řád zná i doby kratší, například v případě uplatňování náhrady škody, nebo delší v případě trestných činů. Po uplynutí promlčecí doby lze nárok samozřejmě uplatňovat také, jen s tím rozdílem, že pokud se obrátíte na soud a protistrana namítne promlčení, soud žalobu zamítne.

Zaslal jsem svému zákazníkovi objednané zboží s přiloženým daňovým dokladem a stanovenou dobou splatnosti. Do té doby již se zákazníkem proběhlo několik obchodních dodávek, které byly vždy řádně zaplaceny. Ta poslední je však již několik měsíců po splatnosti a zákazník vůbec nereaguje. Jak v takovém případě postupovat, abych se domohl dlužné částky?

Doporučujeme zaslat dlužníkovi písemnou výzvu k úhradě dluhu s lhůtou pro uhrazení a s informací, že v opačném případě budete pohledávku vymáhat soudně. Větší úspěch často mívá, pokud je taková upomínka zaslána již přímo advokátní kanceláří. Pokud dlužník nezaplatí, doporučujeme podat žalobu u soudu. Pro úspěšnou žalobu potřebujete mít dostatečné podklady – objednávku dlužníka, doklad o odeslání nebo předání zboží, případně písemnou či e-mailovou komunikaci s dlužníkem, ve které uznává existenci dluhu. Prokážete-li u soudu existenci dluhu, soud uloží žalovanému zaplatit dluh, úroky z prodlení i náhradu nákladů právního zastoupení. Pokud ani poté dlužník dluh nesplní, je soudní rozhodnutí podkladem pro výkon exekuce.

Před pěti lety jsem půjčila kamarádovi 60 000 Kč. Jeho firma se mezitím ocitla v bankrotu a teď dluží peníze více lidem. Aby dluhy nemusel splácet, radši nepracuje. Mám s ním podepsanou smlouvu o půjčce. Co mám dělat, abych své peníze získala zpět?

Pokud máte podepsanou smlouvu o půjčce, je třeba ji uplatnit u soudu, tedy podat žalobu na zaplacení dlužné částky. Jen pozor na promlčení, protože běžná promlčecí doba je tři roky. V případě jeho namítnutí žalovaným Vám soud žalobu zamítne.

Od roku 2010 vymáhám pohledávku prostřednictvím exekutora. V prvních letech se mu postupně podařilo vymoct asi třetinu, za poslední dva roky ale nic. Dlužník má prý více exekucí, takže radši pracuje na černo. Exekutor mi navrhnul ukončení exekuce pro nemajetnost dlužníka. Mám na to přistoupit, nebo je ještě nějaký způsob, jak situaci řešit?

Pokud dlužník formálně nemá žádný majetek, který by bylo možno exekucí postihnout, pak bohužel skutečně nezbývá nic jiného, než exekuci pro nemajetnost dlužníka zastavit. Určitě by ale bylo vhodné se ještě před ukončením exekuce informovat, jaké kroky exekutor za účelem vymožení pohledávky provedl a zda využil skutečně všechny možnosti včetně prověření majetkových poměrů dlužníka v terénu. Pokud by tomu tak nebylo, mohla by tu být ještě šance, že by Vaše pohledávka mohla být uspokojena prodejem dlužníkova movitého majetku. Pokud by stávající exekutor odmítal přistoupit k mobiliární exekuci, můžete se obrátit na jiný exekutorský úřad.

Půjčil jsem známému 80 tisíc. Polovinu mi vrátil, ale k dalšímu splácení se už delší dobu nemá, a tak přestávám věřit, že své peníze ještě uvidím. Dluh mám stvrzený směnkou. Jaké kroky mám podniknout?

Doporučujeme obrátit se co nejdříve na soud s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Po jeho vydání a v případě, že žalovaný nepodá námitky, požádejte o výkon rozhodnutí prostřednictvím soudního exekutora.

Mám v ruce vykonatelný rozsudek k úhradě pevné částky dluhu a nákladů řízení. Dlužník v předepsané lhůtě nic neuhradil, takže budu muset přistoupit k exekučnímu vymáhání. Budou v průběhu exekučního řízení do celkové výše dluhu započítávány úroky z prodlení od data předepsaného soudem k úhradě dluhu až do zaplacení celé částky?

Záleží na formulaci rozsudku. Zpravidla bývá věřiteli přiznána pohledávka s úroky z prodlení od soudem stanoveného data do dne splacení celkové dlužné částky. V takovém případě exekutor vymáhá i úroky z prodlení, které postupně nabíhají, dokud nevymůže vše. Pokud však máte soudem přiznanou jen pevnou částku, musel byste se zaplacení úroků z prodlení znovu domáhat žalobou, protože exekutor nemůže vymáhat pouze to, co je oprávněnému přiznáno v rozsudku.

Již půl roku mi bývalý partner nezaplatil alimenty pro dceru. Přestože si nedávno koupil nové auto, neustále se vymlouvá, že nemá peníze. Prý je možné ho k zaplacení alimentů donutit zabavením řidičáku. Co pro to mám udělat?

Jedná-li se o vymožení nedoplatku výživného na nezletilé dítě, exekuční řád stanovuje právo exekutora vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Pokud je dítě zletilé, takovou možnost zákon zatím nepřipouští. Kromě toho řidičské oprávnění není možné zabavit někomu, kdo nezbytně potřebuje řidičské oprávnění k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost. Pokud je tedy Váš bývalý partner např. taxikář nebo řidič kamionu, takový institut využít nelze.

Můj bývalý zaměstnavatel zkrachoval a nezaplatil mi výplatu za poslední tři měsíce. Mezitím už znovu podniká a zřejmě se mu nevede špatně. Mám v takovém případě šanci získat své peníze zpět, i když původní firma již neexistuje?

Šance tu určitě je. Doporučujeme se neprodleně obrátit na soud se žalobou na zaplacení dluhu. Pokud si s jejím vyhotovením nevíte rady, obraťte se na advokáta s žádostí o právní zastoupení.

Podal jsem přihlášku své pohledávky do probíhajícího insolvenčního řízení. Zároveň jsem doložil smlouvy o půjčce, uznání dluhu a předžalobní výzvu k zaplacení dluhu včetně doručenky s podpisem dlužníka. Insolvenční správce nyní požaduje, abych doložil vykonatelnost pohledávky. Jak mám postupovat, aby byla moje pohledávka uznána jako vykonatelná a nebyla z řízení vyloučena?

Vykonatelnost je pojem, který se váže k rozhodnutím soudů a správních orgánů. Vykonatelná jsou rozhodnutí, u nichž uplynula lhůta pro podání řádného opravného prostředku, aniž by byl opravný prostředek (např. odvolání) podán. V takovém případě rozhodnutí nabyde právní moci. Osvědčení o tom, že rozhodnutí je v právní moci zajistíte u soudu či správního orgánu vyznačením (otiskem razítka) právní moci. Případně lze o přímé vykonatelnosti sepsat notářský zápis, kdy obě strany shodně potvrdí, že právo existuje a dlužník dává svolení k tomu, aby nemusel proběhnout řádný soud a mohlo se přikročit přímo k exekuci. Ve Vašem případě nebyla pohledávka přiznána soudem a nebyl o ní ani sepsán notářský zápis o přímé vykonatelnosti. To však neznamená, že by pohledávka neexistovala a nemohla být v rámci insolvenčního řízení uspokojena. Seznamem dokumentů, které jste k přihlášce pohledávky přiložil, byste měl pohledávku prokázat. Není tedy důvod, aby ji insolvenční správce neuznal.

Vzal jsem si s manželkou půjčku na rekonstrukci bytu. Mezitím se ale naše manželství rozpadlo. Manželka mi zablokovala přístup k účtu, posléze peníze vybrala a odstěhovala se. Banka mi odmítá podat bližší informace, zda manželka platí splátky. V případě, že manželka bude se splátkami v prodlení, mi banka hrozí exekutorem. Dáte mi nějakou radu?

Z titulu ručení k bankovnímu úvěru jste povinen společný dluh hradit společně s manželkou, se kterou máte tzv. společné jmění manželů. Doporučujeme vyhledat advokáta a celou věc začít řešit dříve, než manželka přestane platit splátky úvěru a vy budete mít problém s exekucí. V případě, že úvěr nebyl využit na plánovanou rekonstrukci bytu, lze zvážit ještě podání trestního oznámení na Vaši manželku kvůli možnému spáchání trestného činu úvěrového podvodu. V takovém případě máte možnost se přihlásit do trestního řízení jako poškozený a nárokovat po manželce náhradu škody způsobenou jejím protiprávním jednáním.

Mám od dlužníka podepsanou směnku, která je již po splatnosti, ale dlužník nezaplatil. Jak mám postupovat při jejím vymáhání?

Doporučujeme se obrátit na advokáta a dlužníka dopisem oficiálně vyzvat k dodržení plnění sepsaného prostřednictvím směnky. Pokud dlužník nezareaguje a svůj dluh neuhradí, je vhodné se obrátit na soud. S rozhodnutím soudu již budete moci exekučním vymáháním pověřit kteroukoli kancelář soudního exekutora v ČR. S návrhem na nařízení exekuce vám bude také nápomocen advokát, v obou případech se jedná o jednoduché úkony.

Bývalý zaměstnavatel mi dluží mzdu za tři měsíce. Můj nárok byl potvrzen soudem, ale zaměstnavatel vůbec nereaguje. Můžu dát sám podnět exekutorovi, nebo to opět musím řešit soudně? Případně na kterého exekutora se mám obrátit?

Jelikož již máte rozhodnutí soudu v této věci, můžete přistoupit k exekučnímu vymáhání. Doporučujeme tak učinit co nejdříve, zpravidla totiž platí, že čím déle věřitel s exekučním vymáháním otálí, tím se snižuje pravděpodobnost úspěšného vymožení pohledávky. Vybrat si můžete kterýkoli ze 156 exekutorských úřadů v České republice.

Mám pohledávku vůči osobě, která mezitím zemřela. Přestože bylo v dědickém řízení jejímu dědici uloženo, aby mi dluh za zemřelou splatil, žádných peněz jsem se nedočkal. Kam se mám obrátit?

Záleží na tom, zda jste vůči zemřelé již měl exekuční titul. Pokud ano, můžete na základě exekučního titulu za zůstavitelkou ve spojení s dědickým usnesením podat exekuční návrh. Pokud ne, tak z usnesení o dědictví vyplývá pouze deklarace povinnosti dědice Vám dluh zaplatit. Je-li dluh již po splatnosti, pak na základě smluv a dokladů o dodávkách za zůstavitelkou ve spojení s dědickým usnesením podejte žalobu na zaplacení vůči dědici.

Před časem jsem půjčil peníze známému ve finanční tísni, což jsme stvrdili směnkou. Ke splácení se neměl, což jsem bohužel delší dobu neřešil, a nyní jsem zjistil, že je v insolvenci a peníze nemá. Jak to, že mě jako věřitele soud neinformoval o tom, že žádá o oddlužení? Mám ještě nějakou šanci dostat své peníze zpět?

Žádný právní předpis neukládá insolvenčnímu soudu zjišťovat a obesílat konkrétní věřitele. V usnesení o prohlášení úpadku vyvěšeném v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz insolvenční soud jistě vyzval věřitele, aby si přihlásili své pohledávky. Je povinností věřitele sledovat, zda v insolvenčním rejstříku nenastaly účinky zahájeného insolvenčního řízení. Informační povinnost nemá ani dlužník nebo insolvenční správce.
Pokud je proti dlužníkovi zahájeno a vedeno insolvenční řízení, lze pohledávky uplatnit ve lhůtě stanovené soudem jedině přihláškou, žalobu ani exekuci již podat nemůžete. K přihláškám řádně a včas nepřihlášeným se po marném uplynutí lhůty k podání přihlášky nepřihlíží. Pokud bylo povoleno oddlužení, pak pohledávky po povolení oddlužení nelze vymáhat a po splnění oddlužení dojde k osvobození od placení dalších dluhů, které měly a nebyly zahrnuty do oddlužení. Neuhrazené pohledávky se tak bohužel stanou nevymahatelnými. V případě, že dluh byl řešen konkursem, pak neuspokojené pohledávky po skončení konkursu sice nezanikají, dlužník ale po skončení konkursu zpravidla nemá žádný majetek.

ČvP
ČvP