Humanizace exekucí

Slovo exekuce se v posledních letech stalo synonymem pro bezpráví a zvůli vykonávanou na dlužnících exekutorskými úřady. Plně souhlasíme s tím, že exekuce může být vhodným nástrojem pro spravedlivé vymožení práv věřitelů pouze za předpokladu udržení kvality, profesionality a etického jednání při jejím provádění. Jejím účelem by v žádném případě neměla být likvidace dlužníka, ale spravedlivé uspořádání vztahu mezi dlužníkem a věřitelem, jehož právo bylo potvrzeno soudním rozhodnutím.
 
Naše cíle

  • Exekuce jako efektivní, avšak zároveň humánní a etický nástroj vymáhání pohledávek
  • Vysoká profesionalita a kvalita služeb exekutorských úřadů v průběhu celého exekučního řízení
  • Eliminace excesů, zejména při výkonu mobiliárních exekucí

 
Naše činnost

  • Podporujeme exekuční nezabavitelnost běžného základního vybavení domácnosti
  • Podporujeme zvýšení dohledu nad exekutory
  • Navrhujeme zřízení institutu exekutorského ombudsmana
  • Zároveň však upozorňujeme a reagujeme na snahy neúměrně zvýhodnit postavení dlužníka na úkor spravedlivého vymožení práv věřitele
ČvP
ČvP