Aktivní ochrana věřitelů

V demokratickém právním státě by mělo platit odvěké základní pravidlo, že dluhy se mají platit, či alespoň řešit. Vědomé neplnění povinností vůči smluvním partnerům či neplacení za řádně odebrané zboží a služby by mělo být považováno za neakceptovatelné. Vysoké zadlužení českých domácností s sebou bohužel v současnosti přináší populistické snahy o neúměrné omezování práv věřitelů a jejich tendenční prezentaci coby nepřiměřeně profitujících subjektů, které se zcela neadekvátními prostředky domáhají zaplacení byť jen bagatelní pohledávky. Zcela opomíjen je při tom fakt, že věřitelem může být i:        

 • spotřebitel, který neobdržel předem zaplacené zboží či službu,
 • zaměstnanec, kterému nebyla řádně vyplacena mzda či plat,
 • samoživitel či dítě, které neúspěšně nárokuje výživné od druhého rodiče,
 • občan, který poskytl půjčku,
 • živnostník, firma či instituce, která je postižená platební neschopností, nespolehlivostí či nepoctivostí svého obchodního partnera.

Naším základním úkolem je proto působit proti těmto negativním tlakům, a zajistit tak dlouhodobou ochranu legitimních zájmů všech věřitelů bez rozdílu.


Naše cíle

 • Spravedlivé uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky
 • Legislativní ukotvení a posílení postavení věřitele
 • Rychlejší a snadnější vykonatelnost práv věřitelů
 • Vyšší vymahatelnost práv věřitelů
 • Lepší informovanost věřitelů o jejich právech a povinnostech
 • Náprava pokřiveného vnímání statusu věřitele veřejností

 
Naše činnost

 • Navrhujeme a podporujeme legislativní změny zvyšující dostupnost, rychlost a vymahatelnost práv věřitelů
 • Upozorňujeme a reagujeme na snahy o neúměrné posílení práv dlužníka na úkor věřitele
 • Prosazujeme zásadu, že normální je své dluhy řešit
 • Poukazujeme na skutečnost, že být věřitelem a prosazovat svá práva je zcela legitimní
 • Informujeme své členy i veřejnost o důležitých legislativních změnách a skutečnostech
 • Pořádáme odborné semináře pro podnikatele, manažery i širokou veřejnost
 • Provozujeme bezplatnou online poradnu pro věřitele
 • Spolupracujeme s oborovými asociacemi, svazy a dalšími uskupeními, která prosazují zájmy dílčích skupin věřitelů
 • Zároveň se však zříkáme podpory takových fyzických či právnických osob, které svá práva hájí způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy, a jejichž podnikání je založeno na neetických principech

 

ČvP
ČvP