Etický kodex

Etický kodex členů České asociace věřitelů
 
Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit zájmy věřitelských subjektů v České republice. Byla založena 31. prosince 2013 a její vznik byl motivován především skutečností, že zde na rozdíl od velkého množství organizací bojujících za práva spotřebitelů, dlužníků, zadlužených či předlužených osob doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich profesní či oborové zaměření. Tuto úlohu dílčím způsobem plnilo několik asociací, komor či zájmových sdružení, většinou se však jednalo o aktivity značně roztříštěné. Záměrem České asociace věřitelů je chránit práva věřitelů nejen z řad velkých institucí, ale i řadových občanů, přispívat ke zlepšení a zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě, která povede ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky.
 
Cílem etického kodexu České asociace věřitelů je deklarovat vůli jeho členů chovat se eticky a korektně ve vztazích mezi věřiteli a dlužníky. Toto chování budou členové uplatňovat jak při jednání mezi členy asociace, tak v jejich denní praxi a ve vztazích s ostatními subjekty. Tím přispějí ke kultivaci podnikatelského prostředí, spravedlnosti, partnerství a narovnání vztahů na českém trhu.
Podpisem etického kodexu České asociace věřitelů se jeho členové zavazují jej dodržovat nejen ve vztazích mezi sebou, ale i ve vztazích se svými dodavateli, odběrateli a obchodními partnery. Etický kodex České asociace věřitelů je morálním závazkem každého jejího člena. V případě, že se člen asociace bude chovat v rozporu s etickým kodexem, má Česká asociace věřitelů právo tohoto člena vyloučit.
 
Podpisem Čestného prohlášení o splnění základních předpokladů ekonomické a finanční způsobilosti prohlašuji, že:
  
a) jsem nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
b) nemám žádné neoprávněné závazky po lhůtě splatnosti,
c) nejsem uveden v registru dlužníků, insolvenčním rejstříků nebo jiných databázích, které evidují právnické či fyzické osoby se závazky po lhůtě splatnosti,
d) jsou všechny mnou uvedené informace pravdivé.
 
Dále prohlašuji, že:

a) budu jednat v souladu s cíli a posláním České asociace věřitelů,
b) budu svým jednáním přispívat k dobrému jménu České asociace věřitelů,
c) budu přispívat ke zlepšení a zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě, která povede ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky,
d) jsem si plně vědom důsledků, jež plynou z nepravdivého čestného prohlášení.  
 

Slovo prezidenta

Prezident asociace JUDr. Pavel Staněk

Českou asociaci věřitelů vnímám jako nástroj sloužící nejen k ochraně věřitelů, ale také dlužníků. Jedině spravedlivé uspořádání vztahů mezi nimi totiž může vést ke spokojenosti obou stran. Oblast řešení dluhů je z mého pohledu klíčová nejen pro fungování naší ekonomiky, ale i mezilidských vztahů v naší společnosti.“

JUDr. Pavel Staněk

ČvP
ČvP