Prezident podepsal novelu exekučního řádu, která výrazně komplikuje vymáhání pohledávek

1. 7. 2015
Na konci června podepsal Miloš Zeman novelu exekučního řádu, která významně omezuje exekuční postižitelnost majetku dlužníka. Nejvýraznějším zásahem do práv věřitelů je nepochybně znemožnění uspokojit pohledávky do 30 000 Kč nuceným prodejem nemovitosti dlužníka v případě, že v ní má hlášený trvalý pobyt. Dále je nově stanoveno závazné pořadí jednotlivých kroků výkonu exekuce, což nejen výrazně prodlouží exekuční proces, ale zároveň může vést také ke snížení vymahatelnosti pohledávek, mj. z toho důvodu, že dlužníkovi tím vznikne prostor pro nekorektní nakládání s movitým majetkem postižitelným až v pozdějších krocích.
Na rizika přijetí tohoto návrhu ČAV opakovaně upozorňovala, své námitky vyjadřovala také Exekutorská komora. Za dílčí úspěch lze považovat skutečnost, že novela nakonec umožňuje postih penzijní spoření dlužníka, byť až v rámci pozdějších kroků výkonu exekuce. Pozitivní novinkou je pak stanovení výčtu exekučně nezabavitelných věcí, který lépe vystihuje základní potřeby novodobé domácnosti a ze kterého bylo nakonec odstraněno problematické ustanovení vylučující z exekuce veškeré movité věci, jejichž hodnota zjevně nepřesahuje tisíc korun. Zákon nabývá účinnosti 1. září 2015.
ČvP
ČvP