Konkursní noviny – 24. 6. 2016

Věřitel a insolvenční řízení
Úvod prezidenta České asociace věřitelů
Výše uspokojení přihlášených pohledávek z rozvrhového usnesení je závislá i na úspěšnosti řešení dlužníkových pohledávek zapsaných i nezapsaných do majetkové podstaty. V konkrétních případech sledujeme s ostatními přihlášenými věřiteli tento postup insolvenčního správce a věřitelského orgánu: a) správce sepíše pohledávky do majetkové podstaty dlužníka b) podklady k pohledávkám jsou nedostatečné nebo nejsou žádné c) správce nabídne soubor pohledávek k prodeji d) správce neobdrží žádné nabídky nebo obdrží nabídku za nízkou nepřijatelnou cenu e) se souhlasem věřitelského orgánu a soudu jsou pohledávky vyloučeny z majetkové podstaty V případě kdy se jedná o stovky pohledávek v řádu milionů korun se nám tento postup jeví jako nedostatečný. Insolvenční správce má postupovat s péčí řádného hospodáře. Měl by minimálně odeslat všem dlužníkům upomínku nebo je požádat o písemnou dokladovou inventarizaci údajných pohledávek. Výsledkem může být: a) úhrada některých pohledávek b) získání dokladů o dřívější úhradě nebo zápočtu pohledávek c) příslib dlužníka k úhradě nebo uznání závazku d) zjištění, že dlužník je nekontaktní S těmito závěry pak může správce část pohledávek vyloučit, část prodat a část vymáhat. Výsledkem může být příjem finančních prostředků na účet insolvenčního správce a tím i příjem prostředků pro uspokojení přihlášených věřitelů. Někteří insolvenční správci využívají se souhlasem věřitelského orgánu na správu obtížně vymahatelných pohledávek externí službu. Ta jim zajistí jednání s dlužníky a nezatěžuje neúměrně náklady majetkové podstaty jak je uvedeno v § 294 odst.2) InsZ. Správce za službu platí pouze procenta z vymožených pohledávek. Takto lze vymáhat i pohledávky v zahraničí, promlčené i pohledávky bez důkazních listin.
Celý článek naleznete v dokumentu níže.
ČvP
ČvP