Česká asociace věřitelů se zúčastnila jednání na půdě ÚPV o změně v přiznávání náhrady odměny za prá

14. 3. 2014

Dne 11. 3. 2014 proběhlo na půdě ÚPV Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR společné setkání zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR (prof. JUDr. Válková, JUDr. Marvanová, Mgr. Přibylová a další), členů Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (JUDr. Tejc, Mgr. Benda, JUDr. Ing. Pleticha, JUDr. Pospíšil), ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Mgr. Dienstbiera, zástupců Exekutorské komory ČR (Mgr. Koncz a další), zástupců České advokátní komory (JUDr. Vychopeň a další), Člověka v tísni, o.p.s. (Šimon Pánek a další), poslankyně Mgr. Heleny Langšádlové, zástupců České bankovní asociace (Mgr. Matoušek a další), zástupce finančního arbitra a Aliance proti dluhům Mgr. Lukáše Vacka a zástupce České asociace věřitelů (prezidenta JUDr. Pavla Staňka).

Předmětem jednání byl sněmovní tisk č. 107/0 týkající se změny v přiznávání náhrady odměny za zastupování v řízení a šířeji pak i téma bagatelních pohledávek, nákladů na jejich vymáhání a obecně zadluženosti obyvatelstva. Cílem mělo být vyslechnutí názorů všech zúčastněných k dané problematice tak, aby MSp „rovnovážně“ a spravedlivě nastavilo výši a způsob přiznávání nákladů řízení souvisejících s vymáháním zejména bagatelních pohledávek a mohlo tak splnit svůj závazek, který byl zahrnut do programového prohlášení vlády. K dané problematice se tak postupně vyjádřili všichni zúčastnění.
V této fázi jednání vyplynuly tyto konkrétní teze Ministerstva spravedlnosti (náměstkyně JUDr. Marvanové), jak řešit problematiku přiznávání nákladů řízení:

  • nastavení principu přiznávat paušální částku v řádech stokorun účastníkům řízení bez ohledu na to, zda jsou zastoupeni advokátem

  • náhrada nákladů advokáta by byla přiznána jen ve věci právně či skutkově složité, ve věci, kdy řízení trvá delší dobu a bylo v něm učiněno více úkonů právní služby (více než 4) či odůvodňují-li to osobní poměry účastníka.

S navrženými tezemi ale nelze rozhodně souhlasit. Princip přiznávání paušálních částek všem účastníkům řízení bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zastoupeni advokátem, obchází zákon o advokacii. Stejně tak princip, aby náhrada nákladů advokáta byla přiznána jen ve věci právně či skutkově složité, ve věci, kdy řízení trvá delší dobu a bylo v něm učiněno více úkonů právní služby (více než 4) či odůvodňují-li to osobní poměry účastníka je nepřijatelný. Advokáti tak budou přirozeně reagovat větším počtem úkonů (např. podáním odvolání ve věci) a poskytnutí právní pomoci se tak přirozeně prodraží.

ČvP
ČvP